Strep A

STREP A
Γρήγορο τεστ για την οπτική και ποιοτική ανίχνευση του στρεπτοκοκκικού αντιγόνου της ομάδας Α από τα φαρυγγικά επιχρίσματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Β – αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α αποτελεί κύρια αιτία λοιμώξεων του άνω αναπνευστικού συστήματος όπως η αμυγδαλίτιδα, η φαρυγγίτιδα και η οστρακιά.

Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας της ομάδας Α έχει αποδειχθεί  ότι περιορίζει την ένταση των συμπτωμάτων και τις περαιτέρω επιπλοκές, όπως είναι ο ρευματικός πυρετός και η σπειραματονεφρίτιδα (1).

Οι συμβατικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της ασθένειας στηρίζονται στην απομόνωση και την επακόλουθη ταυτοποίηση του οργανισμού. Αυτές οι μέθοδοι χρειάζονται συνήθως  24-48 ώρες για να ολοκληρωθούν. Πρόσφατες εξελίξεις στις ανοσολογικές τεχνικές (3,4) που μπορούν να ανιχνεύσουν στρεπτοκοκκικό αντιγόνο ομάδας Α απευθείας από φαρυγγικά επιχρίσματα επιτρέπουν στους ιατρούς να διαγνώσουν έγκαιρα τη νόσο και να χορηγήσουν θεραπεία άμεσα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Το τεστ διαθέτει από δεξιά μια κοιλότητα επαφής του δείγματος και αριστερά το παράθυρο αντίδρασης του τεστ με την ζώνη αποτελέσματος του τεστ (Τ) και την ζώνη ( C) έλεγχου σωστής λειτουργίας.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Στο τεστ κασέτας ταχείας ανίχνευσης του Στρεπτόκοκκου Α αναγράφονται στην επιφάνεια του στριπ οι χαρακτήρες T και C, που συμβολίζουν τη “Γραμμή Αποτελέσματος” και τη “Γραμμή Ελέγχου” αντίστοιχα. Η “Γραμμή Αποτελέσματος” και η “Γραμμή Ελέγχου” στο παράθυρο αποτελέσματος της κασέτας δεν είναι ορατές πριν να εισαχθεί δείγμα στο στριπ. Η “Γραμμή Ελέγχου” χρησιμεύει για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής της διαδικασίας. Η “Γραμμή Ελέγχου” εμφανίζεται πάντα εφόσον η διαδικασία του τεστ εκτελείται σωστά και οι παράγοντες πρόκλησης αντίδρασης λειτουργούν όπως πρέπει.  Όταν το δείγμα ρέει δια μέσου ενός απορροφητικού επιθέματος προς ένα επίθεμα που περιέχει κεκαθαρμένα αντισώματα Strep A συζευγμένα με σφαιρίδια πορφυρού χρώματος, εάν το δείγμα περιέχει αντιγόνα Strep A, τα συζευγμένα με αντισώματα σφαιρίδια θα τα δεσμεύσουν. Καθώς τα πορφυρά σφαιρίδια με τα αντισώματα και τα αντιγόνα συλλαμβάνονται στη μεμβράνη όπου βρίσκονται κεκαθαρμένα αντισώματα Strep A, στο παράθυρο αποτελέσματος θα εμφανισθεί μια πορφυρή γραμμή στη θέση της Γραμμής Αποτελέσματος. Εφόσον το ειδικό αντιγόνο Strep A δεν ανιχνευτεί στο δείγμα του ασθενή, δεν θα εμφανιστεί χρωματισμένη γραμμή στη θέση της Γραμμής Αποτελέσματος. Η παρουσία έγχρωμης γραμμής στην γραμμή δοκιμασίας δηλώνει θετικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από την παρουσία στρεπτοκοκκικού αντιγόνου Α, καθώς το εκχειλισμένο μείγμα συνεχίζει να κινείται πλευρικά, κατά μήκος της μεμβράνης, προς την περιοχή γραμμής ελέγχου, στην περιοχή ελέγχου θα εμφανιστεί οπωσδήποτε έγχρωμη  γραμμή. Η παρουσία αυτής της γραμμής αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχει προστεθεί επαρκή ποσότητα (1) και ότι υπάρχει κατάλληλη ροή (2).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ :

Αντιδραστήριο εκχύλισης 1 : 1.0 Μ νιτρώδες νάτριο ( 7ml )

  T τοξικό R 25 τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

 

Αντιδραστήριο εκχύλισης 2 : 0.4 Μ οξικό οξύ ( 7 ml )

20 συσκευές δοκιμασίας η κάθε μια ξεχωριστά

20 στυλεοί  αποστειρωμένοι

20 σωλήνες και στόμια εκχύλισης

20 σταγονόμετρα

1 Βάση εργασίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Για τον καθορισμό της εξειδίκευσης του  τεστ screen strep A οριακά στον στρεπτόκοκκο της αμάδας Α εξετάστηκαν διάφοροι τύποι αυτών των βακτηριδίων σε διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης ( οργανισμοί/ τεστ ). Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν στο επίπεδο συγκέντρωσης   1.5×105 οργανισμοί/ τεστ για όλους τους τύπους δείχνουν ότι το τεστ screen strep A είναι ευαίσθητο σε βακτήρια του τύπου στρεπτόκοκκου της ομάδας Α.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν για το τεστ screen strep A μελέτες διασταυρούμενης αντίδρασης με οργανισμούς που είναι πιθανό να βρεθούν στην αναπνευστική οδό .Οι παρακάτω οργανισμοί δοκιμάστηκαν σε συγκέντρωση  1×108 οργανισμών / δοκιμασίας. Η δοκιμασία screen strep A παρουσίασε αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις που υποδηλώνει ότι εξειδικεύεται στα στρεπτοκοκκικά βακτήρια της ομάδας Α.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Για τον υπολογισμό της αναλυτικής ευαισθησίας του screen strep A αναπτύχθηκαν βακτήρια στρεπτόκοκκου ομάδας Α με καθιερωμένες τεχνικές  καλλιέργειας. Το όριο ανίχνευσης ευαισθησίας του τεστ υπολογίστηκε ότι είναι  1.5×105 οργανισμοί ανά δοκιμασία.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Μελέτη συσχέτισης μεταξύ του screen strep A και της συμβατικής καλλιέργειας πραγματοποιήθηκε σε πολυκεντρικές κλινικές αξιολόγησης. Δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος ελήφθησαν από παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν συμπτώματα φαρυγγίτιδας. Στην συνέχεια τα επιχρίσματα χρησιμοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό τρυβλίων με άγαρ αίματος πριν από τη δοκιμασία με το screen strep A. Β- αιμολυτικές αποικίες από τα τρυβλία με άγαρ αίματος επιβεβαιώθηκαν ως στρεπτόκοκκος ομάδας Α με χρήση ορολογικών μεθόδων προσδιορισμού ομάδας στρεπτόκοκκων. Ο στρεπτόκοκκος αναφέρθηκε ως παρών ή απών. Ο ποσοτικός καθορισμός δεν ακολουθήθηκε κατά τον έλεγχο τον κλινικών δειγμάτων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ97.6% (95%  Cl,93.8%  to 99.4%)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  97.5% (95%  Cl,93.7%  to 99.3%)